ניהול סיכונים פיננסיים

הסיכונים המהותיים מתמקדים בשינוי שערי ריבית, שערי חליפין, שינויים אינפלציוניים, הלוואות, 

מחירי אג"ח ומניות.


בנוסף, מציעה פריוריטי שירות בפעילות מט"ח במטרה להשיג שערי מט"ח אטרקטיביים ללקוחותינו.

תנודות בשער החליפין ובשעורי האינפלציה בישראל עלולות להיות בעלות השפעה על התוצאות הכספיות 
של החברה.חברות להן הכנסות במט"ח והתחייבויות שקליות או לחילופין הכנסות שקליות אך התחייבויות 
צמודות למדד המחירים לצרכן, חשופות לשינויים אפשריים במדד או בשער החליפין, אשר עלולים להשפיע
על הוצאות המימון של החברה והתזרים שלה.